Print

Retningslinjer

Alkoholpolitik

Eleverne må ikke drikke øl, vin eller spiritus på skolens områder. Elever, som møder berusede op eller indtager øl, vin eller spiritus på skolens område, bliver øjeblikkeligt hjemsendt, og hjemmet kontaktes.

Brud på denne regel kan i værste fald medføre bortvisning fra skolen.

Elektronisk kommunikation

Personale- og ForældreIntra anvendes til information medarbejdere imellem og mellem skole og hjem
Det forventes, at forældre og medarbejdere holder sig opdateret med informationerne.

Beskeder
Den elektroniske kommunikation medarbejdere imellem og mellem skole og hjem foregår gennem SkoleIntra.
Fortrolige oplysninger må kun sendes som Intrabeskeder eller papirpost.

Kommunikationen kan anvendes til gensidig orientering af generel karakter eller spørgsmål med det formål at sikre en god kommunikation.

 • Medarbejderne tjekker Intra dagligt – dog ikke i weekender, ferier, deltagelse i lejrskole, kursus eller lignende
 • Beskeder besvares senest 3 hverdage efter, at man har set dem
 • Beskeder sendt til alle må kun indeholde generel information eller spørgsmål
 • I tilfælde af at en beskedkorrespondance får karakter af en længere diskussion, bør man overveje et møde eller en telefonsamtale i stedet
 • Beskeder skal skrives i en sober tone
 • Besvarelsen skal indeholde/henvise til den fremsendte tekst
 • Besvarelser, som ikke blot består af enkle svar på enkle spørgsmål, kan indledes med:

     Jeg vender tilbage til henvendelsen på.....
     Jeg videresender dette spørgsmål til skoleledelsen.....

 • Ingen medarbejdere deltager i åbne debatfora

Informationer på Intra
Følgende informationer skal forefindes på ForældreIntra vedrørende de enkelte klasser: 

 • Datoer for større afleveringer og projekter
 • Mødeindkaldelser og tilmeldingsskemaer
 • Orientering om lejrskoler og arrangementer i klassen
 • Kontaktbog
 • Information om lektier til de enkelte lektioner skal forefindes på ugeplanen. Lektierne skal være angivet på den dag, de skal være færdiggjort
 • Klasselæreren informerer løbende om livet i klassen
 • Aktuelt forsidebillede lægges på af klasselæreren min. 4 gange om året

Vedtaget i SU den 24. februar 2014

Hans KristensenAnnette Parlo
FormandNæstformand

Euforiserende stoffer

Indtagelse og formidling af euforiserende stoffer - herunder også hash - er ikke bare hjemsendelsesgrund, men også bortvisningsgrund. Såvel hjemmet som politiet vil blive orienteret.

Hensyntagen

Det forventes, at enhver elev tager hensyn til andre, således at alle kan færdes trygt på og ved skolen. Der skal også tages hensyn til skolens bygninger og inventar, således at denne kan forblive et rart sted at være.

Det er ikke tilladt at benytte rulleskøjter, skateboards, løbehjul eller lignende i skoletiden.

Kighoste

Smitte  
Børn betragtes først som beskyttet mod Kighoste, efter de er vaccineret 2 gange mod sygdommen.
Selvom de fleste børn er vaccineret mod Kighoste forekommer sygdommen af og til, da vaccinationen ikke giver fuldstændig beskyttelse.
Sygdommen skyldes en bakterie. Smitten spredes gennem luften. Smitterisikoen er størst i forkølelsesstadiet.
Inkubationstiden er fra 7 – 10 dage.

Symptomer
Sygdommen begynder som en almindelig forkølelse med snue og tiltagende tør hoste.
Efter 1 til 2 uger kommer de karakteristiske hosteanfald med hivende indånding.
Barnet kan få åndenød og kaste op i forbindelse med hosteanfaldene.
Efter 2 – 4 uger aftager hosteanfaldene. Sygdommen er ofte overstået efter 6 – 8 uger.
Børn med Kighoste befinder sig bedst i frisk luft, hvorfor man skal prøve at få dem ud så meget som muligt.
  
Behandling
I visse tilfælde anbefales forebyggende behandling til børn, der har været udsat for smitte med Kighoste. Det anbefales derfor at kontakte egen læge hvis:

 • Barnet er under 6 mdr. 
 • Barnet er 6-24 mdr. og barnet ikke er vaccineret eller kun er vaccineret en gang. 
 • Barnet er 6-24 mdr. og barnet har tidlige symptomer på Kighoste trods vaccination. 

Forholdsregler

 • Uvaccinerede mindre søskende bør ikke komme i klassen. 
 • Uvaccinerede mindre søskende holdes så vidt muligt adskilt fra søskende, der går i klassen. 

Børn med kighoste må komme i skole, når de kan følge de daglige aktiviteter, og hosteanfaldene ikke længere giver vejrtrækningsbesvær eller opkastninger.

Spørgsmål til ovenstående rettes til institutionens sundhedsplejerske eller ledende sundhedsplejerske Lisbeth Wilms tlf. 39 98 40 02.

Lusebrochure

Her kan du downloade brochuren om lus.

Mobbepolitik

På Kildegård Privatskole definerer vi mobning således:
”En person er blevet mobbet, når han eller hun gentagne gange og gennem en vis periode er blevet udsat for negative handlinger fra én eller flere personer”.
Ved negative handlinger kan der fx være tale om:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc. 
 • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting. 
 • Handlinger uden ord ved brug af grimmasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen, eller ved at såre. 
 • Handlinger, trusler m.m. via fx mobiltelefon/sms/MSN.

Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen. 

Vi som skole tilstræber:
Gennem hele skoleforløbet at have særlig fokus på det sociale aspekt ved bl.a. at

 • benytte undervisningsmaterialet Trin for Trin eller lignende allerede i indskolingen
 • lære eleverne at løse konflikter 
 • lære eleverne at tage ansvar/ medansvar 
 • lære eleverne at sige fra 
 • lære eleverne at støtte hinanden 

og:

 • i samarbejde med eleverne at opstille klassens adfærdsregler for derigennem at skabe den tryghed, som er nødvendig for al læring 
 • at være tydelige voksne og gennem ord og handling at vise respekt for andres forskellighed 
 • at deltage i fællesskabet og være medansvarlig 
 • at vise åbenhed ved forældrehenvendelse om elevers mistrivsel 
 • en øjeblikkelig indgriben ved enhver form for mobning   

Vores forventninger til forældrene er derfor:
At også de i ord og handling er tydelige voksne og udviser respekt for andre og deres forskellighed ved fx at:

 • omtale børn og voksne respektfuldt 
 • være loyale over for skolen 
 • være åbne om trivselsmæssige problemer både over for hinanden og i forhold til skolen 
 • tage medansvar for, at skolen er et fællesskab, der er åbent for alle 
 • tage tydelig afstand fra mobning 

Vores forventninger til eleverne er derfor:

 • at de respekterer menneskers forskellighed 
 • at de giver plads til alle i klassens/skolens fællesskab 
 • at de tager afstand fra mobning 
 • at de gennem ord og handling drager omsorg for hinanden 
 • at de er opmærksomme på deres sprogbrug (hvordan de taler til og om hinanden) 
 • at de udviser åbenhed omkring eventuel mobning 

Handlingsplan hvis mobning alligevel opstår:
Alle parter omkring skolen (lærere, elever og forældre) forpligter sig til at bringe enhver form for mobning frem i lyset og medvirke til løsning af problemet. 

 • Klasselæreren er som udgangspunkt tovholder i en mobningssag og sørger for, at sagen og ikke ofret kommer i fokus 
 • I sager om mobning skal begge parters forældre underrettes og eventuelt inddrages aktivt alt efter sagens karakter. Dette vurderes af klasselæreren i samråd med skolelederen. 
 • Gentagne tilfælde af mobning iværksat af den samme elev vil medføre bortvisning fra skolen i op til 14 dage og en vurdering af det hensigtsmæssige i en fortsat skolegang på Kildegård Privatskole.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner/tablets og computere må i timerne kun anvendes efter aftale med læreren. Ved terminsprøver, årsprøver, skriftlige og mundtlige eksaminer må telefoner ikke medbringes i prøveområdet.

Opholdsområder

Først fra 7. klasse må eleverne – med mindre forældrene modsætter sig det – forlade skolens område i skoletiden.

Det er tilladt at være inde i frikvartererne med den undtagelse, at bh.kl.-6. kl. skal være ude i 10-frikvarteret og spisefrikvarteret. Faglokalerne skal være låst i frikvartererne. 

Parkering

Cykler skal parkeres i cykelkælderen eller under halvtaget bag festsalen – knallerter under halvtaget bag festsalen. 
Biler uden særlig tilladelse må ikke køre ind på skolens grund mellem kl. 7.45 og 14.15.

Rygepolitik

Kildegård Privatskole er røgfrit område for alle.
Eleverne har forbud mod at ryge i skoletiden – også når de færdes uden for skolens område!

Sorgplan

Formålet med sorgplanen er at sætte os i stand til at yde akut hjælp til børn og medarbejdere, der er udsat for

 • Overfald
 • Ulykke
 • Skilsmisse
 • Alvorlig sygdom

Dødsfald
Kildegård Privatskoles sorgplan er udarbejdet med det formål at sikre, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer elever, elevers nære familier eller medarbejdere. Skolens ledelse informerer årligt forældrene om vigtigheden af, at forældrene orienterer skolen, når der sker noget alvorligt i barnets liv, således at vi kan yde den bedst mulige hjælp og støtte. Lærer- og kriseteam vurderer i de enkelte tilfælde, hvorvidt og i hvilken grad professionel hjælp skal inddrages.
Nedenstående plan er udfærdiget i stikordsform. På PUC findes ”OmSorg handleplan” fra Kræftens Bekæmpelse. Her kan ledelse/klasselærer/klasseteam hente inspiration til fx dagsorden for møde for ledelse, klasselærer og kriseteam, brev til forældregruppe i berørte klasser, forslag til markering af dødsfald på skolen og i klassen mm.

Ved overfald – fysisk/verbalt

 • Behandling af fysiske skader 
 • Vær 100 % tilstede 
 • Lyt så længe, der er behov 
 • Vær ikke bange for psykiske reaktioner 
 • Tag hånd om praktiske forhold

Ved ulykker

 • Der ydes livreddende førstehjælp 
 • Hjælp tilkaldes. Husk altid at medbringe mobiltelefon på ture 
 • Almindelig førstehjælp udføres 
 • Skolen kontaktes, og der sendes hjælp efter behov 
 • Ingen sendes hjem – kriseteam kontaktes, og der ydes krisehjælp 
 • Implicerede parter informeres 
 • Der skabes kontakt til alle berørte forældre 
 • Ved behov samles alle børn, forældre og medarbejdere til fælles information

Ved skilsmisse

 • Vær opmærksom på ændrede signaler 
 • Yd ekstra omsorg 
 • Kontakt forældrene, hvis elevens generelle trivsel påvirkes 
 • Aftal med forældrene (der tages kontakt til begge forældre), hvordan samarbejdet med forældrene fremover skal være

Ved alvorlig sygdom

 • Lyt så længe, der er behov 
 • Vis interesse – stil spørgsmål 
 • Tilpas hverdagen bedst mulig 
 • Sørg for at sociale relationer fastholdes 
 • Tilbyd praktisk hjælp i forbindelse m. skolearbejdet

Når en elev mister en i nær familie

 • Klasselæreren giver besked til ledelsen og til det personale, der har med eleven at gøre i dagligdagen. Klasselæreren/administrationen sender blomster til det berørte hjem. 
 • Klasselærer kontakter hjemmet, hjemmebesøg tilbydes 
 • Efter aftale med elevens familie: Kammeraterne orienteres mundtligt, og kammeraternes hjem orienteres skriftligt samme dag 
 • Lærergruppen planlægger modtagelse af eleven 
 • Klasselæreren kontakter igen det berørte hjem. 
 • Efter aftale med familien: Klasselærer og evt. kammerater deltager i begravelsen 
 • Opfølgning i klassen – børn, der ikke selv har mistet nære, kan have svært ved at forstå, at sorgprocessen kan være meget langvarig

Når skolen mister en elev eller en kollega

 • Skolelederen kontakter pågældendes familie, og der sendes blomster 
 • Ledelsen orienterer den samlede personalegruppe 
 • Ved en elevs død taler klasselæreren med klassen om tabet og sørger for, at afdødes kammerater udfører ”tabsritualer”, fx brevskrivning til familien, blomster, lys og digte ved afdøde elevs plads. Hele skolen samles og orienteres. Der holdes et minuts stilhed. 
 • Der flages på halv 
 • Alle hjem orienteres 
 • Deltagelse i begravelsen – blomster sendes

Reaktioner
Alm. fysiske og psykiske reaktioner i forbindelse med voldsomme hændelser:

 • Mavepine 
 • Kvalme 
 • Svimmelhed 
 • Hovedpine 
 • Hjertebanken 
 • Angst 
 • Magtesløshed 
 • Usikkerhed 
 • Koncentrationsbesvær 
 • Voldsomme udbrud 
 • Søvnproblemer

På længere sigt kan der uden relevant hjælp blive tale om fx: 

 • Nedsat trivsel 
 • Ængstelse 
 • Rådvildhed 
 • Utilstrækkelighed 
 • Aggressivitet 

Kriseteam:

 • Ledelse 
 • Skolens psykolog 
 • Sekretær 
 • 2 medarbejdere 
 • Præsten i Helleruplund Kirke 

Kriseteamet har til opgave

 • At træde ind som støtte, hvis der er behov 
 • Opfølgning og revision på indsatsen ved skoleårets start 
 • At sikre at sorgplanens retningslinjer gøres gældende