Bibliotek

Biblioteket er åbent mandag-onsdag fra 8.15-14.50 og torsdag og fredag til kl. 14.00 i alle frikvarterer undtagen spisefrikvarteret. Udlån: Alle elever registrerer selv aflevering og lån af bøger via stregkoder, der forefindes på biblioteket. Elever i børnehaveklassen kan maks. låne 2 bøger af gangen. Elever i 1.-3. klasse kan maks. låne 3 bøger af gangen. Elever i 3.-10 klasse kan maks. låne 6 bøger ad gangen - dog er det muligt at låne flere i forbindelse med større opgaver. Frister: Udlånstiden er højst en måned. Bibliotekets låneregler: Fås på biblioteket.

Bøger

Eleven får udleveret bøger, som skal bruges flere gange. Dog skal hjemmene selv anskaffe ordbøger i dansk, engelsk, 2. fremmedsprog og 3. fremmedsprog. Hæfter, mapper, papir mv. udleveres af skolen til og med 6. kl. Fra 7. kl. skal eleven selv anskaffe dette.Engangskopier udleveret af skolen er gratis.

Elevråd

Skolen har to elevråd. Et for 3.-6. klasse og et for 7.-10. klasse. Elevrådene består af to repræsentanter for hver klasse. De beskæftiger sig bl.a. med elevernes velfærd på skolen, fritidsaktiviteter og er repræsenteret på bestyrelses- og lærerrådsmøder.

Erstatningspligt

Beskadigelse af skolens inventar og materialer skal straks meldes til skolens kontor. Eleverne har erstatningspligt for skader, som de forsætligt eller uagtsomt tilføjer skolens inventer og ejendom. Skaderne vil i de fleste tilfælde være dækket af forældrenes husstandsforsikring.

Forsikring

Det er vigtigt, at eleverne har de nødvendige ansvars- ulykkes- og tyveriforsikringer. Skolens forsikring dækker kun i meget begrænset omfang. Vi opfordrer til, at eleverne ikke medbringer værdigenstande på skolen.

Forældrekontakt

Forældremøder:
Vi afholder forældremøder i begyndelsen af hvert skoleår. Her vælger forældrene bestyrelsesmedlemmer i plenum og forældrerepræsentanter for de enkelte klasser. På møderne fortæller klassens lærere om arbejdet i klassen i det kommende år. Det er klasselæreren eller forældrerepræsentanten, der er mødeleder. Derudover kan forældremøder afholdes, når det findes nødvendigt.

Forældrekonsultationer:
To gange årligt er der forældrekonsultationer, hvor forældrene sammen med klassens lærere har anledning til at drøfte barnets skolegang. I børnehaveklasserne og 10. klasserne afholdes 3 årlige forældrekonsultationer.


Kontaktudvalg:
Forældrerepræsentanterne og suppleanterne, som bliver valgt på det årlige septembermøde, deltager i kontaktforældremøderne for børnehaveklasse - 6. klasse, for 7.-10. klasse. På møderne er forældrene, ledelsen, bestyrelsesrepræsentanter og lærerrepræsentanter samlet, hvilket sikrer en god debat om alt vedrørende skolen.

Klassetrin og spor

Vi tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Der er mellem 2 og 6 spor på hvert klassetrin. Pt. har vi
2 spor fra børnehaveklasse til 5. klasse,
4 spor på 6. klassetrin
6 spor på 7. klassetrin,
6 spor på 8. klassetrin og
6 spor på 9. klassetrin 

Konfirmation

På Kildegård har eleverne fri senest klokken 13.50 om torsdagen, hvor Gentofte Kommune har konfirmationsforberedelse.

Ringetider

Lektion:Ringetider:
1.08:15-09:00
2.09:05-09:50
3.10:05-10.50
4.10:55-11:40
5.12:15-13:00
6.13:05-13:50
7.14:00-14:45
8.14:50-15:35

Spisning

Frokostordning

Vi har på skolen aftale med Bistrup Delikatesse, der sælger mad hver dag. Vareudbuddet opfylder skolens kostpolitik.

Kostpolitik

Ansvaret for, at eleverne får en sund og alsidig kost, der dækker de basale behov, hviler på hjemmene. Skolen opfordrer hjemmene til at sørge for, at eleverne får en kost, der tilgodeser sund fysisk udvikling og koncentrationsevne. Mad dækker de basale fysiske behov, mens måltider er de sociale rammer, hvorunder maden indtages.

Skolen skaber rammer for elevernes indtagelse af måltider, der tilgodeser muligheden for at spise roligt, værdigt og i en atmosfære, der er befordrende for, at medbragt mad faktisk bliver spist, og som er befordrende for socialt samvær. For de yngste elever, som spiser i deres klasser, sikres der tid til, at madpakken kan indtages uden hastværk og på en måde, så undervisningsatmosfæren brydes. Skolen organiserer mælkeordning for Bh.kl. - 10. klasse.

Opfyldelsen af elevernes daglige kostbehov indgår ikke som et selvstændigt pædagogisk element i skolens undervisning. Men i faget hjemkundskab arbejdes der som en naturlig del med at bevidstgøre eleverne om sunde kostvaner og deres betydning for det almene velbefindende, ligesom der lægges vægt på betydningen af god køkkenhygiejne.

Mælkeordning

Der kan bestilles mælk til frokosten for et halvt år ad gangen. Ordningen administreres på skolens kontor, som 2 gange om året uddeler girokort.

Undervisningsmiljøvurdering