Print

Generel information

Adresseændring

Adresseændring skal meddeles skolens kontor, så oplysningerne kan blive rettet i administrationssystemet.

Bibliotek

Biblioteket er åbent mandag-onsdag fra 8.15-14.50 og torsdag og fredag til kl. 14.00 i alle frikvarterer undtagen spisefrikvarteret. Udlån: Alle elever registrerer selv aflevering og lån af bøger via stregkoder, der forefindes på biblioteket. Elever i børnehaveklassen kan maks. låne 2 bøger af gangen. Elever i 1.-3. klasse kan maks. låne 3 bøger af gangen. Elever i 3.-10 klasse kan maks. låne 6 bøger ad gangen - dog er det muligt at låne flere i forbindelse med større opgaver. Frister: Udlånstiden er højst en måned. Bibliotekets låneregler: Fås på biblioteket.

Bøger

Eleven får udleveret bøger, som skal bruges flere gange. Dog skal hjemmene selv anskaffe ordbøger i dansk, engelsk, 2. fremmedsprog og 3. fremmedsprog. Hæfter, mapper, papir mv. udleveres af skolen til og med 6. kl. Fra 7. kl. skal eleven selv anskaffe dette.Engangskopier udleveret af skolen er gratis.

 

Elevråd

Skolen har to elevråd. Et for 3.-6. klasse og et for 7.-10. klasse. Elevrådene består af to repræsentanter for hver klasse. De beskæftiger sig bl.a. med elevernes velfærd på skolen, fritidsaktiviteter og er repræsenteret på bestyrelses- og lærerrådsmøder.

Elevtal

KlasseDrengePigerIalt
0A81018
0B101222
1A101323
1B101323
2A111324
2B131124
3A131225
3B13922
4A131023
4B131124
5A15924
5B131124
6A111324
6B111324
6C101424
6D111324
7A121224
7B111122
7C131124
7D131023
7E141125
7F131225
8A101424
8B111223
8C121224
8D121426
8E91423
8F91625
9A111223
9B121224
9C91221
9D111122
9E101323
9F13821
10A14923
Alle klasser404413817

Erstatningspligt

Beskadigelse af skolens inventar og materialer skal straks meldes til skolens kontor. Eleverne har erstatningspligt for skader, som de forsætligt eller uagtsomt tilføjer skolens inventer og ejendom. Skaderne vil i de fleste tilfælde være dækket af forældrenes husstandsforsikring.

Forsikring

Det er vigtigt, at eleverne har de nødvendige ansvars- ulykkes- og tyveriforsikringer. Skolens forsikring dækker kun i meget begrænset omfang. Vi opfordrer til, at eleverne ikke medbringer værdigenstande på skolen.

Forældrekontakt

Forældremøder:
Vi afholder forældremøder i begyndelsen af hvert skoleår. Her vælger forældrene bestyrelsesmedlemmer i plenum og forældrerepræsentanter for de enkelte klasser. På møderne fortæller klassens lærere om arbejdet i klassen i det kommende år. Det er klasselæreren eller forældrerepræsentanten, der er mødeleder. Derudover kan forældremøder afholdes, når det findes nødvendigt.

Forældrekonsultationer:
To gange årligt er der forældrekonsultationer, hvor forældrene sammen med klassens lærere har anledning til at drøfte barnets skolegang. I børnehaveklasserne og 10. klasserne afholdes 3 årlige forældrekonsultationer.

Kontaktudvalg:
Forældrerepræsentanterne og suppleanterne, som bliver valgt på det årlige septembermøde, deltager i kontaktforældremøderne for børnehaveklasse - 6. klasse, for 7.-10. klasse. På møderne er forældrene, ledelsen, bestyrelsesrepræsentanter og lærerrepræsentanter samlet, hvilket sikrer en god debat om alt vedrørende skolen.

Klassetrin og spor

Vi tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Der er mellem 2 og 6 spor på hvert klassetrin. Pt. har vi
2 spor fra børnehaveklasse til 5. klasse,
4 spor på 6. klassetrin
6 spor på 7. klassetrin,
6 spor på 8. klassetrin
6 spor på 9. klassetrin og
1 spor på 10. klassetrin.

Konfirmation

På Kildegård har eleverne fri senest klokken 13.50 om torsdagen, hvor Gentofte Kommune har konfirmationsforberedelse.

Ringetider

Lektion:Ringetider:
1.08:15-09:00
2.09:05-09:50
3.10:05-10.50
4.10:55-11:40
5.12:15-13:00
6.13:05-13:50
7.14:00-14:45
8.14:50-15:35

Spisning

Frokostordning

Vi har på skolen aftale med Bistrup Delikatesse, der sælger mad hver dag. Vareudbuddet opfylder skolens kostpolitik.

Kostpolitik

Ansvaret for, at eleverne får en sund og alsidig kost, der dækker de basale behov, hviler på hjemmene. Skolen opfordrer hjemmene til at sørge for, at eleverne får en kost, der tilgodeser sund fysisk udvikling og koncentrationsevne. Mad dækker de basale fysiske behov, mens måltider er de sociale rammer, hvorunder maden indtages.

Skolen skaber rammer for elevernes indtagelse af måltider, der tilgodeser muligheden for at spise roligt, værdigt og i en atmosfære, der er befordrende for, at medbragt mad faktisk bliver spist, og som er befordrende for socialt samvær. For de yngste elever, som spiser i deres klasser, sikres der tid til, at madpakken kan indtages uden hastværk og på en måde, så undervisningsatmosfæren brydes. Skolen organiserer mælkeordning for Bh.kl. - 10. klasse.

Opfyldelsen af elevernes daglige kostbehov indgår ikke som et selvstændigt pædagogisk element i skolens undervisning. Men i faget hjemkundskab arbejdes der som en naturlig del med at bevidstgøre eleverne om sunde kostvaner og deres betydning for det almene velbefindende, ligesom der lægges vægt på betydningen af god køkkenhygiejne.

Mælkeordning

Der kan bestilles mælk til frokosten for et halvt år ad gangen. Ordningen administreres på skolens kontor, som 2 gange om året uddeler girokort.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerske Mette Dahl     mdda@gentofte.dk     23 29 71 30

Her kan du se brochuren om Sundhedsplejen i Gentofte kommune.

Undervisningsmiljøvurdering

UUN-Information

UU-Nord tilbyder vejledning om valg af uddannelse for elever i 7.-10. klasse. Alle skoler i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk har tilknyttet en vejleder fra UU-Nord.

UU-Nords vejleder skal ifølge lovgivningen have fokus på de elever, der er i risiko for ikke at kunne vælge, påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. I samarbejde med klasselæreren vurderer vejlederen, hvor meget vejledning hver enkelt elev har behov for, og eleverne vil derfor blive vejledt differentieret.

Alle elever, forældre og lærere har mulighed for at sms’e, ringe til, chatte med eller maile til en vejleder via e-vejledningen på www.evejledning.dk eller telefon 70 22 22 07.

I det hele taget kan man finde meget relevant information på nettet, prøv fx nedenstående hjemmesider:

  • www.genvej.nu: Information om ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden
  • www.ug.dk: Uddannelsesguiden - information om uddannelser og jobs i Danmark
  • www.uu-nord.dk: Information om UU-Nord, vejledning af unge, praktik, introduktionskurser, brobygning m.m.
  • www.evejledning.dk: Sms, chat, ring eller mail til en vejleder – også i weekenden

Find din vejleder via: http://uu-nord.dk/find-din-vejleder

Når eleverne forlader grundskolen, har de stadig mulighed for at få vejledning, indtil de fylder 25 år, så længe de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse - de skal blot kontakte UU-Nord på tlf. 45 96 96 96.

UUN-Kontakt

Hovedkontor:Rustenborgvej 3, 2800 Lyngby
Telefonnummer:45 96 96 96
  
UU-vejleder på Kildegård Privatskole:   Jan Borelli-Møller
Telefonnummer:51 39 32 25
E-mail:u-jb@uu-nord.dk
Træffetid:Mandag og torsdag formiddag på 1. sal