VEDTÆGTER

Navn, hjemsted, formål og regelgrundlag 
§ 1 
Institutionens navn er: KILDEGÅRD PRIVATSKOLE. 
Skolen er en privat selvejende uddannelsesinstitution, der er uafhængig i sit virke og med hjemsted i Gentofte Kommune og er beliggende Kildegårdsvej 87, 2900 Hellerup. 
Institutionens CVR nr. er 46 04 78 18. 
Institutionen viderefører den af Th. Moltke grundlagte ”Comtesse Moltkes Pigeskole” og det af E. Bay og Th.Moltke i forening grundlagte ”Østersøgades Gymnasium”. 

§ 2 
Kildegård Privatskoles formål er at drive skolevirksomhed i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler mv., herunder at varetage funktioner i forbindelse med skole- og undervisningsvirksomhed. 

Skolen giver børn og unge undervisning og opdragelse gennem et samlet grundskoleforløb på grundlag af de til enhver tid gældende love og de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser og med respekt for den i institutionens oprindelige fundats indeholdte anmodning om, at alle, der arbejder i skolen, gør, hvad de formår, for at den videreføres i kristelig ånd som fri skole på et demokratisk grundlag med baggrund i det danske samfunds kulturværdier, ligeværd og tolerance. Skolens mål er, at undervisningen fra børnehaveklasse til 10.klasse skal være forberedende til videre uddannelse på gymnasialt niveau. 

For skolens bestyrelse, leder, ansatte og tilsynsførende gælder bestemmelserne i Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og § 8 om tavshedspligt mv. 

For skolen og dennes drift gælder Lov om friskoler og private grundskoler. 

Kapitalforhold og økonomi 
§ 3
 
Skolens anlægskapital er tilvejebragt ved gaver, statslån og opsparede midler. Egenkapitalen udgør ifølge status pr. 31. december 2006 kr. 26.934.835,00. 

Skolens udgifter dækkes gennem skolepenge, offentlige tilskud, renteindtægter, lejeindtægter fra de skolen tilhørende faste ejendomme samt arv og gaver. 

§ 4 
Den del af skolens kapital, der ikke bindes i skolens faste ejendomme, og som ikke er nødvendig for skolens drift, skal anbringes i overensstemmelse med § 20 a i Lov om private friskoler og grundskoler og må ikke anbringes på konti eller tilsvarende, hvorover andre end skolen har rådigheden. 

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et evt. overskud af skolens drift kan alene tilfalde skolen. Bidrag til skolen, uanset hvordan dette ydes og fra hvem, giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. 

§ 5 
For skolens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue.

Skolens ledelse og forældreorganisation m.m. 
§ 6 

Skolens ledelse varetages af bestyrelsen og skolelederen og således, at den overordnede ledelse, jf. tillige § 9, varetages af bestyrelsen, mens den daglige pædagogiske ledelse varetages af skolelederen. I skolens planlægning, i tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og i samarbejdet mellem skolen og hjemmene medvirker forældreårsmødet, forældrerepræsentanter, kontaktudvalg, lærerråd, elevråd, skolelederens stedfortrædere og det teknisk-administrative personale.

Forældreårsmødet 
§ 7 

Bestyrelsen indkalder hvert år med mindst 14 dages varsel elevernes forældre til et ordinært forældreårsmøde, der afholdes i oktober måned. 

Dagsordenen skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2.Valg af referent

3. Valg af 3 medlemmer til stemmepanel

4. Bestyrelsens beretning, herunder orientering om skolens økonomi samt fremlæggelse af seneste årsrapport til orientering

5. Skolelederens beretning

6. Valg af plenumvalgte medlemmer (3) til bestyrelsen og af en suppleant

7. Beslutning om, hvorvidt andre end forældrekredsen kan være til stede under behandling af punkterne 7b.-7e.

7a. Beslutning om, hvorvidt andre end forældrekredsen kan være til stede under behandling af punkterne 7b.-7e.

7b. Beslutning vedrørende fastsættelse af funktionsperiodens længde

7c. Beslutning om hvorvidt kommunalbestyrelsen skal være tilsynsførende

7d. Beslutning om det højeste antal tilsynsførende

7e. Valg af tilsynsførende 

8. Eventuelt

Til hvervene som dirigent, referent og medlem af stemmepanel er forældrekredsen stemmeberettiget. Stemmepanelets funktion er alene praktisk gennemførelse af valghandlingen, herunder optælling af stemmer. Stemmepanelet har således ingen kompetence til at træffe afgørelser relateret til valghandlinger eller øvrige spørgsmål. 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at alene personer der tilhører forældrekredsen, kan stemme ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen og ved valg af tilsynsførende. 

Punktet på dagsordenen vedrørende Valg af tilsynsførende samt underpunkter kan udelades i år, hvor den/de tilsynsførende ikke er på valg, jf. § 20. I de år, hvor det pågældende punkt er på dagsordenen, kan som dirigent ikke vælges en af skolens ansatte ligesom en til hvervet som tilsynsførende opstillet kandidat ikke kan vælges som dirigent. I de samme år skal med indkaldelsen til forældreårsmødet fremsendes tilsynsreglerne og valgreglerne samt oplyses, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet. Valg af tilsynsførende kan endvidere ske på et forældrekredsmøde, jf. § 20. I så tilfælde udelades punkterne 7.a. – 7.e. i dagsordenen til forældreårsmødet. 

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære forældreårsmøde, skal være skolelederen i hænde senest den 15. september samme år. 

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært forældreårsmøde, når den anser det for påkrævet. Når det begæres af mindst 1/5 af de stemmeberettigede med angivelse af en dagsorden og den fulde ordlyd af de eventuelle forslag, der ønskes fremsat, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinært forældreårsmøde senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. 

Møderne indkaldes med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 

Et forældreårsmøde kan ikke afholdes inden for skolens forud fastlagte ferier eller fridage. 

Der føres protokol om det på forældreårsmøder vedtagne, og protokollen underskrives af dirigenten såvel som af referenten. 

Bestyrelsen 
§ 8 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af og blandt forældrene. 
3 medlemmer af bestyrelsen og en suppleant vælges af og blandt forældrene på forældreårsmødet (plenumvalgte medlemmer) efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Hver forældremyndighedsindehaver har 1 stemme, uanset hvor mange børn man har på skolen. Valgene foretages ved skriftlig afstemning. På stemmesedlen opføres kandidaterne i alfabetisk rækkefølge. Valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt. Der kan ikke indgås valgforbund mellem kandidater. 
Der afgives stemme ved at sætte kryds ud for navnene på de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmesedlen er gyldig, når den indeholder kryds ud for et antal navne svarende til det antal kandidater, der skal vælges, eller kryds ud for et færre antal navne. Der kan på hver stemmeseddel kun sættes ét kryds pr. kandidat. 
4 medlemmer vælges af forældrene gruppevis (gruppevalgte medlemmer) på de forældremøder, der normalt afholdes omkring 1. september, idet forældrene til elever i klassegrupperne børnehaveklasse – 6.klasse henholdsvis forældre til elever i klassegrupperne 7. – 10. klasse, vælger hver 2 medlemmer til bestyrelsen. Hver forældremyndighedsindehaver har 1 stemme, uanset hvor mange børn man har i den pågældende klassegruppe. 
Valgene foretages ved skriftlig afstemning. På stemmesedlen opføres kandidaterne i alfabetisk rækkefølge. Valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt. Der kan ikke indgås valgforbund mellem kandidater. 

Der afgives stemme ved at sætte kryds ud for navnene på de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmesedlen er gyldig, når den indeholder kryds ud for et antal navne svarende til det antal kandidater, der skal vælges, eller kryds ud for et færre antal navne. Der kan på hver stemmeseddel kun sættes ét kryds pr. kandidat. 

Skolens ansatte kan ikke vælges som medlemmer af bestyrelsen og har alene stemmeret vedrørende valg til bestyrelsen, såfremt denne stemmeret følger af, at den eller de pågældende er medlem eller medlemmer af forældrekredsen. 

Vælgende organer skal samlet tilstræbe, at bestyrelsen så vidt muligt har en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. 

For 1 år ad gangen vælger forældreårsmødet 1 suppleant for de plenumvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes for 1 år ad gangen vælger forældrene gruppevis en suppleant for de 2 af den pågældende gruppe valgte bestyrelsesmedlemmer. 

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg, dog således at et medlem højst kan sidde i bestyrelsen 8 år i sammenhæng. Funktionsperioden for alle medlemmer og for suppleanterne gælder fra et forældreårsmøde til det årsmøde, hvor vedkommendes mandat udløber. 
Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen. 

Et bestyrelsesmedlem skal dog afgå ved førstkommende forældreårsmøde, såfremt medlemmet ikke længere har et barn som elev på skolen, medmindre barnet udskrives af skolen mod det pågældende bestyrelsesmedlems ønske. 

Såfremt et medlem af bestyrelsen ikke længere opfylder habilitetsreglerne i friskoleloven og bekendtgørelser om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. for at være medlem af bestyrelsen, udtræder den pågældende omgående af bestyrelsen. 

Herudover kan bestyrelsesmedlemmer ikke afsættes i funktionsperioden medmindre dette sker ved beslutning truffet af det organ, der har valgt det pågældende medlem af bestyrelsen. I så tilfælde skal det fremgå af dagsordenen for det afsættende organs møde, at der på mødet holdes afstemning om afsættelse af det pågældende bestyrelsesmedlem. Beslutning om afsættelse af det pågældende medlem af bestyrelsen, truffet af det afsættende organ, sker ved almindelig stemmeflerhed på et møde, der er indkaldt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Der kan på mødet ikke mødes eller stemmes ved fuldmagt. 

Afgår, udtræder eller afsættes et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden, indtræder suppleanten i det pågældende medlems sted indtil næste forældreårsmøde. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt. 

§ 9 
Bestyrelsen er skolens øverste myndighed bortset fra sagsområder, der ved lov eller ministeriel bestemmelse er henlagt til skoleleder eller en offentlig myndighed. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende offentlige regulering heraf, eventuelle betingelser stillet for tilskuddets ydelse samt skolens vedtægt. 

Bestyrelsen koordinerer samarbejdet mellem skolens forskellige interessegrupper og påser, at skolens vedtægter overholdes. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for afholdelsen af alle forældrevalg samt i vedtægter eller lignende at fastlægge nærmere regler for forældrerepræsentanternes og kontaktudvalgenes udførelse af deres opgaver. Lærerrådets og elevrådets forretningsordener tilstilles bestyrelsen til orientering. 

Skolens økonomiske ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger skolens budget og skolepengenes størrelse samt størrelsen af forældrebetalingen for fritidsordning. Det påhviler bestyrelsen at forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn. 

Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen, der tillige ansætter og afskediger skolens lærere og øvrige personale efter skolelederens indstilling. 

Læreransættelser forbehandles af et udvalg bestående af skolens leder samt en repræsentant fra lærerrådet samt, hvis bestyrelsen ønsker det, af en repræsentant fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan delegere sin kompetence til at ansætte og afskedige lærere til skolens leder. 

Bestyrelsen træffer beslutning om vedligeholdelse af og eventuelt køb, salg, pantsætning samt brugsaftaler vedrørende skolen tilhørende fast ejendom. 

Herudover træffer bestyrelsen beslutning om ethvert andet spørgsmål, der vedrører skolens forhold og hvilket bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om. 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport for skolens drift og økonomiske status i overensstemmelse med gældende regler, jf. tillige § 20. 

Endvidere er bestyrelsen ansvarlig for, at forældrekredsen vælger tilsynsførende, jf. tillige § 20, herunder, at der indkaldes til møde hvor alene forældrekredsen kan vælge tilsynsførende, at dette afholdes senest 3 måneder efter, at der ikke længere måtte være tilsynsførende med de forhold, der fremgår af § 20 samt, at forældrekredsen fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn. 

Bestyrelsen kan i begrænset omfang uddelegere overordnede ledelsesfunktioner til skolelederen inden for rammer, der fastholder bestyrelsens juridiske og økonomiske ansvar, såfremt dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse. 

§ 10 
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo. Et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden og næstformanden, skal være registreret i Det Centrale Personregister (CPR) med bopæl i Danmark. Bestyrelseshvervet er ulønnet. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke få andel i skolens midler, herunder i eventuelt overskud. Bestyrelsens medlemmer kan holdes ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 

Skolen tegner ansvarsforsikring med rimeligt dækningsomfang, der omfatter bestyrelsens arbejde.

§ 11 
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger hvert år i tilslutning til forældreårsmødet af sin midte en formand og en næstformand. 
Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året og i øvrigt så ofte, det skønnes påkrævet. 
Møderne indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden med normalt 14 dages varsel og således, at dagsorden normalt foreligger senest 7 dage forinden mødets afholdelse. Bestyrelsen skal indkaldes, såfremt det kræves af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 er til stede. 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved vedtægtsændringer kræves, foruden Undervisningsministeriets samtykke, stemmeflerhed på 6. 

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, dog således, at bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger, at ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at forlange en fra bestyrelsens flertal divergerende mening ført til protokols, at protokollen underskrives af samtlige de medlemmer, der har deltaget i mødet samt, at konstateret inhabilitet føres til protokols. 

Bestyrelsens medlemmer er ikke ved udførelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer undergivet nogen beslutning eller bundet af noget mandat truffet eller givet af det organ, der har valgt den pågældende.

§ 11 
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger hvert år i tilslutning til forældreårsmødet af sin midte en formand og en næstformand. 
Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året og i øvrigt så ofte, det skønnes påkrævet. 
Møderne indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden med normalt 14 dages varsel og således, at dagsorden normalt foreligger senest 7 dage forinden mødets afholdelse. Bestyrelsen skal indkaldes, såfremt det kræves af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 er til stede. 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved vedtægtsændringer kræves, foruden Undervisningsministeriets samtykke, stemmeflerhed på 6. 

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, dog således, at bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger, at ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at forlange en fra bestyrelsens flertal divergerende mening ført til protokols, at protokollen underskrives af samtlige de medlemmer, der har deltaget i mødet samt, at konstateret inhabilitet føres til protokols. 

Bestyrelsens medlemmer er ikke ved udførelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer undergivet nogen beslutning eller bundet af noget mandat truffet eller givet af det organ, der har valgt den pågældende.

§ 12 
Skolens leder deltager i bestyrelsens møder. 

Til at deltage i bestyrelsens møder indkalder bestyrelsen normalt skolelederens stedfortræder, skolens regnskabsfører samt en af lærerrådet valgt repræsentant, der er lærer på skolen. Den pågældende lærerrepræsentant kan ikke samtidig med at være valgt til dette hverv besidde hvervet som tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant. Skolelederens stedfortræder, skolens regnskabsfører samt den af lærerrådet valgte repræsentant kan dog ikke deltage i behandlingen af sager vedrørende enkeltpersoner. 

De personer, bestyrelsen indkalder til at deltage i bestyrelsens møder, har ikke stemmeret. 

Skoleleder 
§ 13 
Skolens leder varetager den daglige ledelse. Skolelederen har ansvaret for skolens pædagogiske ledelse i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser og retningslinjer herfor. 

Forældrerepræsentanter 
§ 14 

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af Lov om private friskoler og private grundskoler mv. samt i øvrigt i ethvert anliggende, der vedrører barnet og skolen, tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har eleven i pleje. 

I alle skolens klasser vælges der af og blandt forældrene til elever i klassen en forældrerepræsentant og en suppleant for denne. Valget finder sted på det ordinære klassemøde ved skoleårets begyndelse og gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Skolens forældrerepræsentanter medvirker til løsning af sociale opgaver i relation til klassen, leder sammen med klasselæreren det ordinære klassemøde, kan indkalde til klassemøde, når det skønnes påkrævet og skal på opfordring af klassens forældre rette henvendelse til klasselæreren, skolelederen eller bestyrelsen. De enkelte læreres og elevers forhold kan ikke behandles på klassemøder. 

Valg af forældrerepræsentanter sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 817 af 1. oktober 2002 om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler mv.. 

Hver forældremyndighedshaver har 1 stemme, uanset hvor mange børn man har på skolen og der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed. 

De nærmere regler for forældrerepræsentanternes opgaver og den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet fastlægges af bestyrelsen. 

Kontaktudvalg 
§ 15 

Skolen har 2 kontaktudvalg, hvis opgave er at være rådgivende over for bestyrelsen og skolelederen i alle spørgsmål, der vedrører skolen. Kontaktudvalgene er fora for drøftelser af samspillet mellem skolen og hjemmene og for den selvejende institutions videre udvikling. Kontaktudvalgene varetager endvidere de opgaver, som af bestyrelsen delegeres dertil. Et kontaktudvalgs rådgivning er ikke bindende for bestyrelsen. 

§ 16 
Kontaktudvalgene består af de efter § 14 valgte forældrerepræsentanter. 
Kontaktudvalget for de yngste klasser består af forældrene valgt i børnehaveklasse- 6. klasse. 
Kontaktudvalget for de mellemste og ældste klasser består af forældre valgt i 7.-10.klasse. 

§ 17 
Kontaktudvalgene indkaldes af bestyrelsen, og arbejdet i udvalgene ledes af et af de gruppevalgte bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 8. I møderne deltager skolens leder, dennes stedfortræder samt repræsentanter for lærerrådet, som ikke er tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant. 

I løbet af et skoleår afholdes der mindst 2 møder i kontaktudvalgene. 

Et kontaktudvalg skal med mindst 14 dages varsel og senest 8 dage efter modtagelsen af anmodningen indkaldes, når det begæres af mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af hvilket emne, der ønskes drøftet. 

De enkelte læreres og elevers forhold må ikke behandles på kontaktudvalgsmøderne. 

Bestyrelsen fastlægger herudover de nærmere regler for kontaktudvalgenes virke.

Lærerråd 
§ 18 

Lærerrådet består af skolens lærere. Lærerrådet mødes efter behov under ledelse af en lærerrepræsentation. Lærerrådet er rådgivende over for bestyrelsen og skolens leder i alle spørgsmål, der vedrører skolen. Lærerrådet fastsætter ved sin egen forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af opgaverne. 

Lærerrådets rådgivning er ikke bindende for bestyrelsen. 

Elevråd 
§ 19 

Skolens elevråd består af elever valgt i klasserne 2.-10. klasse. Elevrådet medvirker ved tilrettelæggelse og koordinering af elevaktiviteter på skolen. Elevrådet fastsætter ved sin egen forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af opgaverne. 

Tilsynsførende 
§ 20 

Medlemmer af forældrekredsen er stemmeberettigede vedrørende funktionsperiodens længde, om tilsynsførende skal være kommunalbestyrelsen, om det højeste antal tilsynsførende, der kan vælges samt om hvem, der skal vælges som tilsynsførende, hvor dette ikke er kommunalbestyrelsen. Funktionsperioden kan ikke gyldigt vedtages for en periode på mere end 4 år. Afgørelser – udover om valg mellem kandidater til hvervet som tilsynsførende – træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
Hver forældremyndighedshaver har 1 stemme, uanset hvor mange børn man har på skolen og der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed. 
Hver forælder kan afgive stemme på et antal personer svarende til det besluttede højeste antal tilsynsførende. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Valghandlingen skal være hemmelig, hvis en eller flere forældre ønsker det. Valg finder sædvanligvis sted på årsmødet i de år, hvor den/de tilsynsførende er på valg men kan – såfremt forholdene kræver det – finde sted på andre tidspunkter i henhold til særskilt indkaldelse af forældrekredsen. I så tilfælde skal med indkaldelsen, der skal ske med mindst 14 dages varsel, fremsendes tilsynsreglerne og valgreglerne samt oplyses, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet. Som mødeleder på mødet kan ikke vælges en af skolens ansatte, ligesom en til hvervet som tilsynsførende opstillet kandidat ikke kan vælges som mødeleder. 

Det påhviler den eller de valgte tilsynsførende at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og at føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt føre tilsyn med, at undervisningssproget er dansk. 

Såfremt der vælges flere tilsynsførende fastsætter disse indbyrdes hvem, der udfører hvilke tilsynsaktiviteter, medmindre forældrekredsen har valgt de enkelte til bestemte tilsynsaktiviteter. 

Tegningsforhold, regnskab og revision 
§ 21 

Skolen forpligtes udadtil af formanden for bestyrelsen i forening med skolens leder.
Ovenstående tegningsret kan ikke delegeres og der kan tillige ikke gives prokura. 
Ved den ene af disses forfald træder næstformanden for bestyrelsen i den pågældendes sted. 

Bestyrelsen kan bemyndige skolens leder, dennes stedfortrædere eller skolens regnskabsfører til 2 i forening at udføre overordnede økonomiske ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse. 

§ 22 Skolens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapport revideres af en af bestyrelsen udpeget statsaut. revisor. Årsrapport underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, skolelederen og revisor og skal foreligge i revideret og underskrevet stand senest på det tidspunkt, der til enhver tid måtte fremgå af Undervisningsministeriets retningslinjer herfor. Årsrapport skal for så vidt angår bestyrelsesmedlemmernes underskrift herpå tillige indeholde en erklæring på tro og love fra de pågældende om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen. 

Forældre til elever på skolen samt fastansatte på skolen har til enhver tid ret til at få kendskab til indholdet af budgetter, årsrapporter og revisionsprotokol, der er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes de pågældende gøres bekendte med de pågældende oplysninger. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten i henhold til Forvaltningslovens § 8, kan dog ikke videregives til hverken forældre eller fastansatte på skolen. 

Valgregler 
§ 23 

De nærmere regler for gennemførelse af valg til bestyrelsen fastlægges i et valgregulativ, som er en bestanddel af vedtægterne. Valgregulativet skal til enhver tid være i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 817 af 1. oktober 2002 vedrørende valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler mv. og således, at den pågældende lovbekendtgørelses regler samt nærværende vedtægt i den angivne rækkefølge har forrang for det pågældende valgregulativ.

Vedtægtsændringer og ophør 
§ 24
 
Bestyrelsen og forældrerådsmødet træffer i fællesskab beslutning om ændring af vedtægten. 

Inden forældreårsmødets godkendelse indhentes, skal ændringerne forelægges skolelederen, kon-taktudvalgene, lærerrådet, elevrådet og det teknisk-administrative personale til udtalelse. Disse udtalelser er ikke bindende for bestyrelsen. På forældreårsmødet kræves til godkendelse af ændringerne, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne. Hver forældremyndighedsindehaver har 1 stemme, uanset hvor mange børn man har på skolen. 

Ny vedtægt skal herefter underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer ligesom de pågældendes navne og adresser og med angivelse af hvem, der er formand henholdsvis næstformand, hvorefter ny vedtægt indsendes til Undervisningsministeriet i 3 originale eksemplarer. 

§ 25 
Såfremt bestyrelsen anser det for nødvendigt, at institutionen må ophøre med sin virksomhed og i forlængelse heraf træffer principbeslutning herom – hvilket sker med simpelt flertal – har bestyrelsen pligt til at forelægge spørgsmålet for et i denne anledning ekstraordinært indkaldt forældreårsmøde, medmindre bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen eller skolen ophører med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen, jf. § 2, i hvilket tilfælde skolen skal nedlægges. 

Bestyrelsen skal inden dette årsmødes afholdelse undersøge muligheden for den selvejende institutions omdannelse til en offentlig institution. 

Med indkaldelse til årsmødet skal de til forældreårsmødet indkaldte senest samtidig med indkaldelsen meddeles en begrundet indstilling fra bestyrelsen om, at institutionen i henhold til bestyrelsens opfattelse og principbeslutning skal ophøre med sin virksomhed. 

På dette årsmøde kræves til beslutning om institutionens ophør, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og tillige at mindst halvdelen af det mulige antal stemmer er repræsenteret. Er halvdelen ikke repræsenteret, men forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned og med mindst 14 dages varsel til nyt forældreårsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Hver forældremyndighedsindehaver har 1 stemme, uanset hvor mange børn man har på skolen. 

Bestyrelsen orienterer ministeriet såfremt institutionen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for institutionens virksomhed må indstilles. 

Vedtages institutionens ophør, har bestyrelsen pligt til straks at underrette forældrekredsen, Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, derom, og om grundlaget derfor, hvorefter bestyrelsen træffer bestemmelse om at nedlægge skolen, opløse institutionen og om fremgangsmåden ved likvidationen. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse hermed. Institutionens formue bliver i så fald, efter al gæld er dækket, at anvende efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og efter indhentet godkendelse fra Undervisningsministeriet til skoleformål, der støttes gennem Lov om friskoler og private grundskoler mv., medmindre dette strider mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73, hvilke rettigheder ikke indskrænkes. Bestyrelsen skal fungere indtil videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

§ 26 
Såfremt skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er risiko for, at skolens virksomhed må indstilles, skal meddelelse herom omgående af bestyrelsen gives til Undervisningsministeriet.